CONVERT

Chuyển đổi thư viện NET Truyện sang N86

Hướng dẫn
Sao lưu từ NET Truyện
 • Mở app NET Truyện
 • Vào menu Cài đặt
 • Bấm chọn Sao lưu
 • Chọn thư mục lưu file
 • Bấm SAVE / LƯU
 • File sao lưu sẽ có tên
  NET-Truyen-[…].json
Convert tập tin json
 • Bấm Choose File ở form trên
 • Tìm chọn file json vừa lưu
  NET-Truyen-[…].json
 • Bấm Convert
 • Web sẽ trả về file có tên
  converted-NET-Truyen-[…].json
 • Bấm Save / Lưu nếu được hỏi
Khôi phục vào N86 Tracker

Yêu cầu

 • Có kết nối internet
 • App N86 xem được 2 nguồn
  • NET Truyện
  • Truyện QQ

Tiến hành

 • Mở app N86 Tracker
 • Vào menu Cài đặt
 • Bấm chọn Khôi phục dữ liệu
 • Tìm và chọn tập tin json
  converted-NET-Truyen-[…].json
  vừa tải xuống
 • Bấm Khôi phục khi được hỏi
 • Chờ app khôi phục